فهرست بستن

شماره پنجم نشریه تخصصی پتروپم

شماره پنجم / سال سوم / فروردین 1399

 • دوره تخصصی نظام یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه مدیران شرکت پالایش نفت آبادان
 • مجموعه سخنرانی ها و مقاله های ارایه شده در چهاردهمین همایش بین المللی دارایی های فیزیکی
 • اجرای دوره مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران
 • علی زواشکیانی
 • محمد قیصری
 • هوشنگ رستمیان
 • احمد عرب شمالی
 • محمد صالح دشتی
 • مهدی علیپور
 • نغمه ذوقی
 • احسان برزنونی
 • مهدی زلقی
 • پریسا محمودی