فهرست بستن

شماره ششم نشریه تخصصی پتروپم

شماره ششم / سال سوم / شهریور 1399

 • گزارش اولین نشست تخصصی حوزه دارایی های فیزیکی شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اُیکو) با مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت 
 • میزگرد «چالش های مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی»
 • چالش های مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
 • نقش آموزش های حرفه ای مدیریت دارایی های فیزیکی در ارتقاء صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • چگونه نگهداری و تعمیرات اپراتوری را پیاده سازی کنید؟ با نگرش ژاپنی به طریق ایرانی در کارخانه کویرتایر
 • شناسایی علمی دارایی های سازمان و تأثیر آن بر بهبود مدیریت عملکرد
 • امضای تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی 

 

 • سیامک برادران 
 • ماشاءا… فتاحی نیا
 • ناصر جلالی 
 • سیدعباس متولیا 
 • نغمه ذوقی 
 • احسان برزنونی 
 • مهدی زلقی