فهرست بستن

ارزیابی و مشاوره

این مرکز به منظور توسعه و استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت ها آمادگی مشاوره و همکاری را دارد.