فهرست بستن

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه صنعت نفت

در راستای ارایه خدمات تخصصی و فراگیر دانشگاه صنعت نفت به شرکت های اصلی و فرعی و همچنین ادارات مستقل وزارت نفت، توافق نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در دو حوزه آموزش های حرفه ای ضمن خدمت و مدیریت توسعه نظام دارایی های فیزیکی در تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۷ با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری، معاون آموزش های حرفه ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت در محل شرکت ملی حفاری در اهواز منعقد گردید.

در این جلسه مدیر منابع انسانی و رئیس دارایی های فیزیکی شرکت ملی حفاری و همچنین معاونت های آموزشی، پژوهشی و مسئول ارتباط با صنعت از طرف دانشکده نفت اهواز حضور داشتند.

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه صنعت نفت
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه صنعت نفت

با توجه به رسالت دانشگاه و تاکیدات وزیر محترم نفت و همچنین ریاست محترم دانشگاه صنعت نفت مبنی بر برگزاری دوره های حرفه ای و مهارتی، فعالیت های این معاونت توسعه یافته و بر اساس آن، آمادگی برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای آموزشی کوتاه و بلند مدت مورد نیاز شرکت های حفاری در قالب این توافق نامه فراهم گردید.