فهرست بستن

دوره مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه رؤسای ایمنی و بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌ عنوان یک رویکرد استراتژیک در سازمان‌های تجهیزمحور، در طول سه دهه گذشته وارد ادبیات رسمی صنایع در جهان از جمله سازمان های ایرانی شده است. این رویکرد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از ارزش بیشتری برخوردار می باشد. مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی دانشگاه صنعت نفت که با هدف پیاده سازی چنین رویکردی پا به عرصه صنعت گذاشت؛ اقدام به طراحی و اجرای مجموعه آموزش های مورد نیاز نموده است. در همین راستا این مرکز دوره آموزشی یک روزه آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی را در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸ جهت شرکت ملی گاز ایران در تهران برگزار نمود . این دوره ویژه رؤسای ایمنی و بازرسی فنی استان‌‌ها در شرکت¬ ملی گاز اجرا شد که مباحثی در خصوص اصول و مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی شامل مفاهیم و مبانی مقدماتی، استانداردها، معیارهای تعالی سیستم های مدیریت دارایی فیزیکی در مدل های موجود، نحوه ارزیابی بلوغ و ممیزی سازمان و مفاهیم مرتبط دیگر ارائه گردید.

مطالب مرتبط