فهرست بستن

برگزاری دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)

نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان یا Reliability Centered Maintenance که به اختصار RCM گفته می‌شود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مطالعاتی و گروهی ساختاریافته‌ای است که بر روی یک تجهیز خاص انجام می‌شود که نهایتا منجر به افزایش قابلیت اطمینان آن دارایی فیزیکی شود.
برای تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان‌های تجهیز محور مدل‌های تعالی متفاوتی وجود دارد. مدل‌های تعالی برای انواع سازمان‌ها مسیری را تدوین می‌کنند که از ابتدای راه تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی چه اقداماتی را باید انجام دهند. در همه این مدل‌ها ، ابزار و تکنیک RCM به عنوان یکی از بخش‌های اصلی مدیریت دارایی های فیزیکی مطرح شده است. در واقع صرف نظر از اینکه در یک سازمان از چه مدلی برای تعالی مدیریت دارایی بهره برده می‌شود، RCM بخش جدا نشدنی آن است! در پایان یک RCM قرار است فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات آن تجهیز خاص بهینه شوند.
دوره ” نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت برای شرکت نفت مناطق مرکزی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۴ بعدازظهر و با تدریس جناب آقای مهندس برزگر بصورت مجازی برگزار گردید. در این دوره ۲۷ نفر از کارمندان بخش‌های تعمیرات، مدیریت تولید، ترابری، زاگرس جنوبی و شرق شرکت نفت مناطق مرکزی حضور داشتند.
در این دوره مفاهیم و روش های کلیدی از جمله، جایگاه RCM در مدیریت نگهداری و تعمیرات ، استراتژی های پنجگانه برای مدیریت بر خرابی های تجهیزات، معرفی استانداردها و مراجع موجود در ارتباط با RCM ، فرایند کلی برای پیاده سازی RCM3، مستندات مورد نیاز برای اجرای RCM3 ، تهیه درخت اجزای تجهیزات برپایه استاندارد ISO14224 ، فرایند پیاده سازی RCM3 ، پیگیری ها برای پیاده سازی خروجی های پروژه RCM3 ، مروری بر روش بهینه سازی برنامه نگهداشت تجهیزات براساس روش PMO مورد بررسی و تدریس قرار گرفت.

مطالب مرتبط