فهرست بستن

درباره ما

صیانت و نگهداشت بهینه دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به دلیل تولید محور بودن این صنعت از اهمیت به سزائی برخوردار است.
کاهش حوادث ناگوار، افزایش راندمان تولیدی تأسیسات، تجهیزات و بهینه‌سازی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش وتوزیع فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در کانون توجه مدیران ارشد و میانی شرکت‌های فعال در این صنعت قرار دارد.
از طرفی سیر تحولات رقابتی جهانی نفت، وجود میادین مشترک تولیدی با سایر کشورهای هم‌جوار، حفظ توان تولیدی و گذر از بحران‌های تحمیلی به این صنعت عظیم، ضرورت ارتقاء سیستم‌های مدیریتی برای بهره‌برداری، نگهداشت، تعمیرات، پشتیبانی‌های مهندسی و تدارکاتی تأسیسات و تجهیزات را نمایان‌تر می‌سازد.
در این میان وجود نهادی در داخل صنعت نفت که بتواند در راستای مدیریت علمی و حرفه‌ای دارائی‌های فیزیکی این صنعت گام بردارد، به شدت احساس می گردید. از اینرو مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با حمایت و پشتیبانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و همکاری اداره کل نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت توسط دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردید.