فهرست بستن

سامانه خودارزیابی مدیریت دارائی‌های فیزیکی

سامانه خودارزیابی

این سامانه نوع نگاه سازمان شما به مدیریت دارائی‌های فیزیکی و تجهیزات سازمان را مشخص میکند و نه تنها به ارتباط میان سازمان و گروه ارزیابی کمک می‌کند، بلکه در ایجاد و توسعه یک برنامه بهبود در راستای پیاده‌سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات بهینه در مجموعه شما، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه اطلاعات مورد نیاز این سامانه باید توسط تمامی رده‌های سازمان، از اپراتورها و تکنسین‌ها تا مدیرعامل و معاونین، و نیز تمامی پست‌های سازمانی که به نوعی درگیر تجهیزات سازمان هستند (از مسئولان بهره‌برداری تا مدیر مهندسی، منابع انسانی و برنامه‌ریزی) تکمیل گردد، لذا تلاش شده است تا این سامانه با استفاده از کمترین اصطلاحات تخصصی ممکن تنظیم شود تا حداکثر مشارکت سازمان صورت پذیرد. از اینرو اظهار نظر و مشارکت جنابعالی برای اطمینان از دستیابی به برنامه‌ای که تا حد امکان جامع و فراگیر باشد، دارای اهمیت است.