فهرست بستن

سامانه خودارزیابی مدیریت دارائی‌های فیزیکی

دسترسی به سامانه خودارزیابی

توجه: جهت انجام آزمایشات فنی بر روی این سامانه، تا اطلاع ثانوی این قسمت تنها برای کاربران خاص در دسترس می‌باشد.

درصورتی که حساب کاربری شما دارای دسترسی استفاده از این سامانه می‌باشد، لطفاً با حساب کاربری خود وارد شوید تا امکان استفاده از این بخش را داشته‌باشید.

ورود